Categories

Tập 1 HỢP ĐỒNG CHO THUÊ ĐẤTĐiều 500 Luật Đất đai năm 2013 như sau: “Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.”

Nguồn: https://land365.vn/

Article Tags:
Article Categories:
Mua bán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *